IADSA

Nr.

Titulli i projektit

Vlera

Valuta

Zona e mbulimit

1

Promovimi i kultures dhe tradites permes perfshirjes sociale

90,677,185.00

Leke

Qarku Kukes ne bashkepunim me rajonet e Vlores dhe Shkodres

2

Ngritja e nje laboratori profesional-rritja e punesimit permes permiresimit te arsimit profesional

77,688,162.00

Leke

Bashkia Kukes

3

Mbeshtetja e zhvillimit ekonomik te qendrueshem ne rajonin e Kukesit, nepermjet zhvillimit te turizmit malor

72,979,803.00

Leke

Komuna Shishtavec

4

Qendra sociale per integrimin e grave dhe femijeve me aftesi te ndryshme ne zonat rurale

3,9825,400

Leke

Komuna Shishtavec, Margegaj, Golaj