Mbledhja e rradhes e Keshillit te Qarkut Kukes, date 12.02.2013.

Me date 12.02.2013, ora 11.00 u zhvillua mbledhja e radhes se Keshillit te Qarkut Kukes, ne kete mbledhje pas paraqitjes se materialeve dhe diskutimeve u miratuan pikat e meposhtme:

 1. Miratimi i struktures se administrates se Keshillit te Qarkut.
 2. Miratimi i struktures dhe nivelit te pagave te Ndermarrjeve te Rrugeve Rurale te Qarkut Kukes.
 3. Miratimi i buxhetit te vitit 2013.
 4. Miratimi i nivelit te pagave te administrates si dhe mases se shperblimit mujor te antareve te Keshillit te Qarkut Kukes.
 5. Miratimi i pageses se kuotes se antarsimit ne AER per vitin 2013
 6. Miratimi i kuotes se antarsimit ne Shoqaten e Keshillave te Qarqeve
 7. Miratimi i inventarit te rrugeve rurale rajonale
 8. Miratimi i rregullores per proçedurat, administrimin, ruajtjen dhe leshimit te akteve (vertetimeve) te pronesise se tokes.
 9. Miratimi i Rregullores  per proçedurat e dhenies se “Titujve te Nderit”
 10. Miratimi i Rregullores se e funksionimit te Komitetit drejtues për bashkërendimin e punës ndërmjet autoriteteve shtetërore përgjegjëse, në nivel vendor, për referimin e rasteve të fëmijëve në rrezik, prane Qarkut Kukes.
 11. Miratimi i  Raportit te Vleresimit te Strategjise Rajonale per Femijet 2006-2011.
 12. Per dhenien e titullit “Nderi i Qarkut Kukes Konsullit Italian ne Shkoder z.Roberto Andreotti
 13. Propozim per dhenie shtese pensioni te posaqem shteteror z.Arsim Mexhit Beqiraj.