Mbledhja e rradhes e Keshillit te Qarkut Kukes, date 30.04.2013

Bazuar ne ligjin Nr.8652 date 31.07.2000 “Per organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore„ neni 53, me date 30.04.2013, ora 11.ºº  u mblodhen anetaret e Keshillit te Qarkut Kukes, me kete rend dite:

 1. Analiza vjetore e administrates se Keshillit te Qarkut Kukes per vitin 2012
 2. Miratimi i Strategjise e Zhvillimit Rajonal te Qarkut Kukes 2012-2016.
 3. Per miratimin e Rregullores se funksionimit dhe organizimit te administrates se Keshillit te Qarkut Kukes.
 4. Per miratimin e projektit kulturor “Art-Kukes 2013”
 5. Per dhenie ndihme financiare per fatkeqesi natyrore z.Zenel Sali Peposhi, fshati Zall-Lusen, Komuna Ujmisht.
 6. Per ngritjen e Bordit te Punesimit ne Qarkun e Kukesit
 7. Propozim Ministrise se Brendshme per trajtimin me toke, truall dhe kredi per familjet e e permbytura nga H/C i Fierzes.
 8. Relacion mbi menaxhimin e aseteve publike nga njesite vendore
 9. Per miratimin e dhenies se titullit te nderit “Personalitet i shquar ne fushen e kultures” z.Rexhep Ferri.
 10. Per miratimin e dhenies se titullit te nderit “Personalitet i shquar ne fushen e kultures” z.Sabri Fejzullahu.
 11. Per miratimin e vendimeve te Kryesise se Keshillit te Qarkut Kukes

Pas shqyrtimit te relacioneve dhe p/vendimeve perkatese per secilat nga pikat e rendit te dites te gjitha pikat  kaluan per miratim nga anetaret e ketij keshilli.