Takim me perfaqesues te projektit SELEA, Ministrine e Mjedisit dhe Bashkite e Qarkut Kukes.

Projekti SELEA i finacuar nga BE po asiston Ministrine e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te Ujerave per permiresimin e situates mjedisore ne Shqiperi. Ne kete kuader SELEA po asiston ne hartimin e Planeve te Menaxhimit te Mbetjeve per 7 qarqe nder to eshte edhe qarku Kukes.

Per kete qellim sot ne Qarkun e Kukesit u zhvillua nje takim i qellimi i te cilit ishte;

  • Prezantimi procesit te Hartimit te Menaxhimit te Integruar te Mbetjeve per Qarkun Kukes
  • Informimi mbi nevojat per informacion ne zhvillim dhe mbarevajtje te ketij procesi
  • Lehtesimi per ngritjen e  grupit te punes per te caktuar perfaqesuesit te cilet do te organizojne punen per Qarkun Kukes.

Kjo nisme u vleresua shume nga pjesemarresit te cilet e shohin Mjedisin si prioritar ne ceshtjet e tyre gjithashtu edhe shume problematik.

Realizimi i ketej PLANI do te hape mundesi fushave te tjera per zhvillim.