Takimi i dyte i perbashket i punes, i projektit SWG – KE

SWG - Grupi i qendrueshem rajonal per zhvillimin rural organizoi takimin e dyte te perbashket te punes me perfaqesues te paleve te intersuara te rajonit nderkufitar te Sharrit ne Kukes me date 08/05/2012.

Ne kete takim u be prezantimi i rezultateve te arritura dhe te analizuara ne takimin e pare si  dhe nje  vleresim socio-ekonomik  i Rajonit (te dhenat baze)

Prezantimi  dhe diskutimi i elementeve te Planit Strategjik : Vizioni, Prioritetet, Analiza SWOT dhe qellimet zhvillimore.

Takimi i trete i rradhes  do te behet ne Maqedoni ne javen e fundit te muajit Qershor.