Drejtorite

  1.  Drejtoria Finances, Juridike, MBNJ dhe Sherbime 
  •     Sektori Fninance, Juridik dhe MBNJ
  •     Sektori Sherbimeve 
  1. Drejtoria Administrimit dhe Mbrojtjes se Tokes (DAMT)
  2. Agjensia e Zhvillimit Rajonal (AZHR)