Rregullore e Brendshme

Kjo rregullore është hartuar në bazë të ligjit Nr.8652 datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, si dhe akteve të tjera ligjore/nënligjore në fuqi dhe ka si qëllim rregullimin e veprimtarisë së administratës së Këshillit të Qarkut Kukës për realizimin e funksioneve dhe kompetencave të saj.