U zhvillua mbledhja e rradhes e Komisionit te Rregjistrimit te Pergjithshem te Njesive Ekonomike Bujqesore ne Qarkun Kukes.

Ne zbatim te ligjit nr. 10201 date 17.12.2009 “Per Regjistrimin e Pergjithshem te Njesive  Ekonomike Bujqesore” dhe te VKM nr. 305 date 09.05.2012 "Per Perberjen e Komisionit  te Pergjithshem te Njesive  Ekonomike Bujqesore (KRPNJEB) ne Qark” sot me date 04.12.2012  ne ambjentet e Keshillit te Qarkut Kukes u zhvillua mbledhja e rradhes e Komisionit te Rregjistrimit te Pergjithshem te Njesive Ekonomike  Bujqesore ne Qark me kete rend dite:

  1. Miratimi i Proces-verbalit te  Protokollit te mbledhjes se dates 26.10.2012.
  2. Miratimi i Raportit te Punes se KRPNJEB te Qarkut Kukes, per fazen e mbylljes se procesit te regjistrimit te pergjithshem te njesive ekonomike bujqesore.