U organizua takimi per prezantimin e Softit te Fondit te Zhvillimit te Rajoneve

Ne kete takim moren pjese perfaqesues Departamenti i Bashkerendimit te Strategjive dhe Koordinimit te Ndihmes se Huaj, prane Keshillit te Ministrave, ne cilesine e Sekretariatit te Pergjithshem te Fondit per Zhvillimin e Rajoneve, perfaqesues te Keshillit te Qarkut dhe te Njesive Vendore.

Komiteti i Zhvillimit te Rajoneve ka miratuar ngritjen e nje sistemi IT, i cili do te mundesoje dixhitalizimin e proceseve te aplikimit, vleresimit dhe perzgjedhjen e projekteve te Fondit Zhvillimit Rajonal.

Takimi kishte per qellimi, paraqitjen e ketij  sistemi IT, permes demonstrimit konkret te modulit te softit, metodologjise se procesit, hapat dhe pergjegjesite perkatese te institucioneve, te cilat jane miratuar gjithashtu nga Komiteti i Zhvillimit te Rajoneve.

Gjate ketij takimi u diskutua rreth lehtesirave qe ofron ky system ne procesin e paraqitjes se aplikimeve per projekte prane Fondit e Zhvillimit te Rajoneve i cili thirrja e tij zgjat vetem gjate muajit Janar, ndersa perzgjedhja e projekteve fituese do te behet ne muajin Mars.