Asambleja e Rajoneve të Europës për zhvillimin e qëndrueshëm dhe kohezionin në shërbim të qytetarëve.

Me Asamblene e Rajoneve të Europës për zhvillimin e qëndrueshëm dhe kohezionin në shërbim të qytetarëve tanë.
Rajone të forta në shërbim të komunitetit ishte çështja kryesore e takimit për tre ditë, i cili bëri bashkë drejtuesit e Këshillave të Qarqeve të Shqipërisë, mbështetur nga Asambleja Europiane e Rajoneve dhe Konrad Adenauer Stiftung.
Roli i komunitetit në vendimmarrje, rritja e transparencës, fuqizimi i proçesit të decentralizimit, sfidat kryesore për qytetarët si politikbërës në nivel lokal- rajonal, bashkëpunimi rajonal u trajtuan në këtë takim.