MARREVESHJE BASHKEPUNIMI

MARREVESHJE BASHKEPUNIMI

Ne kuader te aplikimit per projekte IPA II CBC Shqiperi – Kosove 2014-2020, Keshilli I
Qarkut Kukes zhvilloi nje takim pune me perfaqesues te Komunes Suhareke.

Gjate takimit u diskutuan mbi mundesine e bashkepunimit midis paleve per hartimin e
nje projekti te perbashket, ku u ra dakort mbi fokusin e projektit si dhe u ngriten grupet e punes.

Takimi u mbyll me nenshkrimin e marreveshjes se bashkepunimit.