Ndërgjegjësimi i komunitetit për mbrojtjen e tokës bujqësore

Në kuadër te veprimtarive të Këshillit të Qarkut Kukës në mbrojtje të tokës bujqësore u organizua një takim ndëgjegjësues me përfaqësues të Komunave të Qarkut dhe institucioneve që kanë lidhje me tokën bujqësore.

Në këtë takim u prezantua një panoramë  e përgjithshme mbi funksionimin dhe bashkëveprimin e strukturave shtetërore dhe qeverisjes vendore, për veprimtaritë që lidhen dhe ndikojnë në mbrojtjen e tokës bujqësore