Projekti ndertim-montim i linjes 110kv Peshkopi-Lapaj

Ne ambjentet e Keshillit te Qarkut Kukes u zhvillua takimi mbi degjesen publike per projektin e ndertim-montimit te linjes elektrike 110kv Peshkopi –Lapaj, si dhe Raportin e vleresimit te ndikimit ne mjedis.Takimi u zhviillua me perfaqesues te Operatorit te Sistemit te Transmetimit te Energjise Elektrike , te Komunes Bushrtice, te OJF-ve dhe specialistet e Keshillit te Qarkut te fushave perkatese.

Qellimi i projektit eshte rritja , sigurimi dhe furnizimi me energji elektrike te rajonit verilindor te vendit, si dhe per qellime telekomunikimi pasi ne linje do te montohet tros me fiber optike OPGE.

Ne procesin e pregatitjes se Raportit  te Vleresimi te  Ndikimit ne Mjedis (VNM) I eshte kushtuar vemendje te  vecante njohjes se ceshtjeve mjedisore dhe zbatimit te legjistacionit lidhur me to nga ana e agjensise projektuese per keto arsye:

  •  Per te ndihmuar ne shmangien e shpenzimeve te panevojshme per mbrotjen e mjedisit dhe lehtesuar zbatimin korrekt te projektit te ndertimit te linjes ne zonen ku do te zbatohet ky projekt·
  • Per te mundesuar qe te merren parasysh zgjidhja e te gjitha ceshtjeve mjedisore qe mund te lindin si pasoje e zbatimit te projektit·
  • Per te siguruar nje mekanizem zyrtar per koordinimin Institucional, Zbatimi i ketij projekti eshte nje zhvillimi i infrastruktures dhe mbrotjes se mjedisit ne perputhje me politikat kombetare per zhvillimin e infrastruktures se energjise elektrike, si objektivat e tjera te zhvillimit te vendit