Objektivat

 

1–Rritja kapaciteteve prodhuese te ekonomise rajonale sidomos ne fusha me potencical per gjenerimin e te ardhurave te pergjithshme rajonale

2-Permiresimi i mjedisit natyror te rajonit si nje aspekt kyc i identitetit dhe atraktivitetit te tij sidomos duke shmangur te gjitha efektet negative ne mjedis permes aktiviteteve njerezore

3-Zhvillimi i kapaciteteve te aktoreve dhe institucioneve ne rajon per çuar zhvillimin rajonal perpara

4-Te zhvilloje  kapacitetet e popullsise se rajonit me qellim sigurimin e kushteve te pershtatshme te perfshirjes sociale, drejtesise dhe mundesive te barabarta per te gjithe qytetaret ne menyre qe te marrin pjese ne ekonomi dhe shoqeri.

5-Te sigurohet ofrimi i sherbimeve shendetesore te pershtatshme dhe cilesore per qytetaret.

6-Sigurimi i nje niveli te duhur te aksesit dhe lidhjes se rajonit me rajonet e tjera dhe njesive brenda rajonit, thelbesore kjo per qellime te zhvillimit ekonomik dhe social te zones