Prioritetet

 

1. Zhvillimi i turizmit malor si nje nga sektoret kryesore te zhvillimit te rajonit

2. Zhvillimi i Bujqesise dhe Blegtorise nepermjet mbeshtetjes teknike per zhvillimin cilesor te fermave blegtorale dhe pronave te tjera rurale ne zonat me tradite dhe potencial te madh zhvillimi.

3. Zhvillimi i industrise minerare, sidomos i mineraleve te reja jo aktive dhe perdorimi ne menyre te qendrueshem i pasurive minerare

4. Permiresimi i situates mjedisore, per nje rajon me te paster dhe me te shendetshem dhe perdorim te qendrueshem te burimeve natyrore, perfshi ujin

5. Zhvillimi i kapaciteteve (burimeve njerezore, institucioneve, sistemeve dhe proçeseve) lidhur me menaxhimin e zhvillimit rajonal

6. Zhvillimi i njerezve

7. Mbrojtja e shendetit

8. Rritje e numrit te rrugeve dhe permiresimi i kushteve te tyre sidomos ne zonat e largeta periferike te rajonit