Projekte te Shkruara

Nr.

Titulli i projektit

Vlera

Valuta

Zona e mbulimit

Fusha

1

Ne dobi te gruas rurale

400,000.00

Euro

Komuna Shishtavec, Komuna Margegaj, Komuna Golaj

Sociale

2

Mbrojtja Civile

500,000.00

Euro

Qarku Kukes

Mjedisi

3

Fonoteka

80,000.00

Euro

Qarku Kukes , Bashkia Ulqin

Kulture

4

Brandi

60,000.00

Euro

Qarku Kukes

Turizem

5

Rikonstruksion Ura Shtydenice (Komuna Bujan) - B.Curri

4,576,560.00

Leke

Komuna Bujan,Bashkia Bajram Curri

Infrastrukture

6

Rikonstruksion Ura Bushtrice - Kalise.

4,576,560.00

Leke

Komuna Bushtrice, Komuna Kalise

Infrastrukture

7

Rikonstruksion rruga Ura Bujanit - Tpla

10,212,582.00

Leke

Komuna Bujan

Infrastrukture

8

Rikonstruksion rruga Bushtrice - Kalise

5,956,704.00

Leke

Komuna Bushtrice, Komuna Kalise

Infrastrukture

9

Rikonstruksion rruga Kryqezim i rruges nacionale - Zapod ( qender komune)

11,291,930.00

Leke

Komuna Zapod

Infrastrukture

10

Ndertim rruge nga rruge nacionale (Kukes - Krume) - Fajza

158,000,000.00

Leke

Komuna Fajza

Infrastrukture

11

Ndertim rruge nga rruge nacionale (Kukes - Krume) - Gjinaj

363,263

Leke

Komuna Gjinaj

Infrastrukture

12

Ndertim rruge nga rruga nacionale (Kukes - Tirane ) - Surroj

2,545,358 

Leke

Komuna Surroj

Infrastrukture

13

 Ndertim rruge Ura e Koloshit - Zapod

76,360,760

Leke

Komuna Zapod

Infrastrukture

14

Asfaltimi rruges Mamez-Cinamake

103,259,146

Leke

Komuna Surroj

Infrastrukture

15

Ndertim Ura HD=3M segmenti rrugor 
Bushtrice - Kalise

5,956,704

Leke

Komuna Bushtrice Komuna Kalise

Infrastrukture

16

Rikonstruksion I rruges Kryqezim Rn - Zapod 
7 km

12,291,930

Leke

Komuna Zapod

Infrastrukture

17

Rikonstruksion Ura e Shydenices 
segmenti rrugor B. Curri - Bujan

3,000,000

Leke

Komuna Bujan

Infrastrukture

18

Rikonstruksion I rruges Bushtrice - Kalise 4.5 km

4,576,560

Leke

Komuna Bushtrice Komuna Kalise

Infrastrukture

19

Rikonstruksion I rruges Ura e Bujanit - Tpla km 1

10,212,582

Leke

Komuna Bujanit

Infrastrukture