Transparenca

E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar
  • Kordinatori Ervis Gjana
  • Nr.Tel: 0694444040
  • Email: info@kqk.gov.al

 

Procedurat per Kerkese per Informacion

Format Ankese

Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare
Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat
Shërbimet që ofrohen nga DAMT
Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve
TOP