Bashkia Has

Bashkia Has perfshin ne administrimin e tij 4 Njesi Administrative, te cilat jane:     

 

 

  1.  Krume
  2.  Golaj
  3.  Gjinaj
  4.  Fajza