Konsultim Publik

Ne zbatim te ligjit 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” neni 16,18, dhe 77, shkronja dh, si dhe Ligji Nr 146/2014 “Per Njoftimin dhe Konsultimin Publik” dhe detyrimeve te tjera ligjore sa i takon konsultimit dhe diskutimeve te buxhetit per vitin 2024, Keshilli i Qarkut Kukes ju fton ne nje takim konsultimi publik ne ambientet e salles…

Read More
Kerkese per Informacion

Formati Kerkeses per Informacion • Çdo person gëzon të drejtën e njohjes me informacionin publik, pa u detyruar të shpjegojë motivet. • Çdo person ka të drejtë të njihet me informacionin publik, nëpërmjet dokumentit origjinal, ose duke marrë një kopje të tij në formën ose formatin që mundëson akses të plotë në përmbajtjen e dokumentit. • Kërkesa…

Read More
Ftese per media

Aktivitet pastrimi ne zonen e kenetes. Këshilli i Qarkut Kukës në bashkëpunim me Institutin e Kërkimeve Urbane, në kuadër të projektit ndërkufitar Shqipëri – Kosovë “Përmirësimi i biodiversitetit në basenin e lumit Drin nëpërmjet menaxhimit të integruar të basenit ujëmbledhës –BIODRINI”, të financuar nga Bashkimi Evropian; ju fton të merrni pjesë në pastrimin e zonës…

Read More
Mbledhja e Keshillit te Qarkut Kukes

Sot me date 23.03.2023 ora 12.00 ne Institucionin e Keshillit te Qarkut Kukes u zhvillua mbledhja e këtij Keshilli.Ne kete takim u miratuan te tre pikat e rendit te dites te cilat ishin : 1- Miratimi i tavaneve buxhetore te programit afatmesem 2023-2025. 2- Miratimi i ndryshimeve ne buxhetin e Keshillit te Qarkut per vitin…

Read More
TOP